Metody badań w internecie

Przedmiot poświęcony jest metodom i technikom prowadzenia badań marketingowych w internecie. Problematyka, której poświęcone są zajęcia zyskuje na znaczeniu wraz ze wzrostem liczby użytkowników sieci. Obecnie staje się ona ważnym narzędziem badawczym. Na zajęciach słuchacze zapoznają się z różnymi technikami prowadzenia badań i zbierania danych, przy czym omówione są zarówno jakościowe jak i ilościowe badania internetowe. Dodatkowo słuchacze samodzielnie realizują projekty badawcze. Przedmiot przygotowuje do poszukiwania w internecie niezbędnych informacji, realizacji badań, posługiwania się dostępnymi dzisiaj narzędziami.

Efekty kształcenia:

  1. Słuchacz ma elementarną wiedzę o różnych metodach badawczych stosowanych w naukach społecznych, w tym w marketingu.
  2. Wie, że obecnie w wypadku internetu można mówić o specyficznych metodach badawczych oraz potrafi je scharakteryzować.
  3. Samodzielnie formułuje problemy badawcze.
  4. Samodzielnie realizuje projekt badawczy z wykorzystaniem internetowych metod badawczych.
  5. Umie posługiwać się różnymi narzędziami internetowymi (na przykład odpowiednim oprogramowaniem) służącymi do realizacji badań internetowych.
  6. Docenia znaczenie internetowych metod badawczych jako dobrego sposobu na prowadzenia badań.

Wykładowca

Piotr Siuda

Kierownik studiów podyplomowych „Marketing internetowy i e-biznes”; doktor habilitowany nauk o mediach. Autor książek „Religia a Internet” (2010), „Kultury prosumpcji” (2012) oraz „Japonizacja” (2014). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym cyklu „Dzieci sieci”. Członek The Association of Internet Researchers; prowadzi szkolenia dla Wydawnictw Naukowych PWN i wielu innych instytucji. Strona domowa: http://piotrsiuda.com. E-mail: piotr.siuda@ukw.edu.pl