Prawne uwarunkowania marketingu w internecie

Słuchacze pozyskują wiedzę z zakresu podstaw prawa internetu, prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa cywilnego oraz wszystkich innych aspektów prawnych dotyczących prowadzenia e-marketingu. Na zajęciach omawia się zarówno ogólne regulacje zawarte w ustawach, jak również kazuistykę, czyli najistotniejsze problemy prawne związane z marketingiem w sieci.

Podstawowe zagadnienia teoretyczne:

 1. Umowy w internecie: oferta, negocjacje, aukcje i przetargi, prawne uregulowania modeli sprzedaży. Podział i rodzaje umów elektronicznych (umowy o świadczenie usług online, umowy z content providerami, umowy o prowadzenie reklamy w internecie, umowy najmu, dzierżawy i o dzieło).
 2. Podpis elektroniczny: oświadczenia woli w internecie, formy czynności prawnych, faktury w formie elektronicznej, zasady odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną, tworzenie regulaminów stron internetowych, obowiązki informacyjne usługodawcy, zasady posługiwania się informacją handlową, ochrona danych osobowych.
 4. Ochrona konsumenta w internecie.
 5. Podstawy prawa autorskiego w internecie.
 6. Podstawy prawa własności przemysłowej: patenty i znaki towarowe.
 7. Ochrona programów komputerowych.
 8. Czyny nieuczciwej konkurencji.

Wybrane zagadnienia praktyczne:

 1. Marketing w sieci a polskie prawo podatkowe (AdWords, AdSense).
 2. Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście.
 3. Najem, dzierżawa powierzchni stron internetowych.
 4. Konkursy organizowane w internecie.
 5. E-mail marketing a SPAM.
 6. Nowe modele biznesowe a luki prawne.
 7. Prawo właściwe, czyli jakie prawo obowiązuje Polaka na amerykańskiej stronie internetowej postawionej na tajwańskim serwerze.
 8. Prawidłowe konstruowanie informacji handlowej.
 9. Product placement.
 10. Szczegółowe uregulowania dotyczące reklamy dóbr i usług.

Efekty kształcenia:

 1. Słuchacz zna podstawowe instytucje prawne z zakresu prawa internetu, prawa własności intelektualnej oraz prawa cywilnego.
 2. Sporządza regulamin strony internetowej.
 3. Konstruuje poprawne umowy cywilnoprawne.
 4. Prowadzi kampanie reklamowe z poszanowaniem prawa ochrony konkurencji i konsumentów.
 5. Stosuje reguły kolizyjne międzynarodowego prawa prywatnego.
 6. Rozumie problemy wynikające z nieposzanowania prawa.

Wykładowca

Małgorzata Ciepłuch

Specjalistka z zakresu prawa autorskiego. Od 5 lat prowadzi obsługę prawną branży muzycznej, filmowej, wydawniczej, reklamowej oraz IT. Regularnie współpracuje z organizacjami zbiorowego zarządzania (na przykład ZAiKS, STOART) oraz reprezentuje swoich klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym. Koordynuje wdrożenia e-commerce. Swoich klientów skutecznie reprezentuje przed sądami powszechnymi. W wolnym czasie udziela się organizacjach pozarządowych, gdzie działa na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce.