Socjologia internetu

Internet to medium, które budzi skrajne reakcje. Z jednej strony tak zwani cyberoptymiści wychwalają jego zbawienny wpływ na ludzi, z drugiej strony cyberpesymiści pokazują negatywne konsekwencje jego wykorzystywania dla wszystkich sfer ludzkiej aktywności. Kurs rozpoczyna się od ogólnego scharakteryzowania obydwu stanowisk, co jest punktem wyjścia do omówienia tego, jak internet oddziałuje na współczesną jednostkę, społeczeństwo i kulturę. W trakcie trwania kursu słuchacze dowiadują się, czym są społeczności wirtualne (virtual communities) i jakie konsekwencje społeczne pociąga za sobą ich powstanie. Mowa jest o rozwoju zjawiska blogowania oraz powstaniu specyficznej cyberkultury – te obszary rozważań są omówione pod kątem zmian, jakie wywołują w przypadku różnych segmentów społeczeństwa.

Efekty kształcenia:

  1. Słuchacz omawia różne (optymistyczne i pesymistyczne) naukowe podejścia do internetu.
  2. Wie, że obecnie w wypadku internetu można mówić o specyficznej kulturze oraz potrafi ją scharakteryzować.
  3. Omawia zjawiska związane z tak zwanymi społecznościami wirtualnymi, czyli wspólnotami funkcjonującymi w sieci.
  4. Posiada podstawową wiedzę na temat tak zwanego społeczeństwa informacyjnego.
  5. Ocenia problemy i zalety wiążące się z korzystaniem z internetu.
  6. Docenia znaczenie zdobytej wiedzy dla zrozumienia najnowszych przemian społecznych związanych z korzystaniem z internetu.

Wykładowca

Piotr Siuda

Kierownik studiów podyplomowych „Marketing internetowy i e-biznes”; doktor habilitowany nauk o mediach. Autor książek „Religia a Internet” (2010), „Kultury prosumpcji” (2012) oraz „Japonizacja” (2014). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym cyklu „Dzieci sieci”. Członek The Association of Internet Researchers; prowadzi szkolenia dla Wydawnictw Naukowych PWN i wielu innych instytucji. Strona domowa: http://piotrsiuda.com. E-mail: piotr.siuda@ukw.edu.pl