Współczesny konsument – analiza socjologiczna

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z modelami zachowań konsumentów oraz ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami konsumpcji, w tym konsumpcji w internecie. Zaprezentowane są zarówno klasyczne, socjologiczne teorie konsumpcji, jak i zagadnienia z zakresu psychologii zachowań konsumenckich. Słuchacz po ukończeniu kursu zyskuje wgląd w emocje i przebieg procesu decyzyjnego konsumenta. To z kolei przekłada się na konkretne, praktyczne wskazówki dotyczące działalności marketingowej.

  1. Psychograficzna segmentacja rynku – analiza wyników badań.
  2. Społeczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych.
  3. Socjologiczne teorie konsumpcji.
  4. Elementy psychologii konsumenta: modele zachowań konsumenta, potrzeby i motywacje, proces podejmowania decyzji, psychologiczne „prawa” konsumpcji.
  5. Strategie marketingowe w świetle procesów uczenia się i pamięci.

Efekty kształcenia:

  1. Słuchacz ma elementarną wiedzę na temat społecznych aspektów konsumpcji, w tym na temat konsumpcji w internecie.
  2. Rozumie psychologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich.
  3. Ocenia społeczne i psychologiczne uwarunkowania marketingu internetowego.
  4. Dostrzega etyczne problemy związane z działalnością marketingową w internecie.

Wykładowca

Magdalena Szczepańska

Doktor socjologii, pracuje na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Bada mechanizmy współrządzenia w ramach wspólnot mieszkaniowych oraz życie społeczne w mieście. Interesuje się socjologią konsumpcji oraz psychologią zachowań konsumenckich. Kompetencje naukowe lubi testować w praktyce, na przykład realizując przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach.